شیر افگنی

( شیر اَفْگَنی )
{ شیر (ی مجہول) + اَف + گَنی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بہادری، شجاعت، دلیری۔