شورو شین

( شورو شَین )
{ شو (و مجہول) + رو (و مجہول) + شین (ی لین) }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غل، چیخ و پکار، واویلا، آہ و بکا۔