شور و فساد

( شور و فَساد )
{ شو (و مجہول) + رو (و مجہول) + فَساد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شورش، سرکشی، بغاوت، لڑائی، جھگڑا۔