شور نفس

( شور نَفْس )
{ شور (و مجہول) + نَفْس }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (کنایۃً) بدذات، شریر، خودغرض۔