شور نفسی

( شور نَفْسی )
{ شور + نَف + سی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (کنایۃً) خود غرضی، افراتفری، آپا دھاپی، نفسانفسی۔