شور نمک

( شور نَمَک )
{ شور (و مجہول) + نَمَک }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (کنایۃً) نمک حرام، ناشکرا، بے وفا، کورنمک۔