شور خروش

( شور خَروش )
{ شو (و مجہول) + رو (و مجہول) + خَروش (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شور و غل، چیخ و پکار، ہنگامہ نیز جوش و خروش۔