شور شرابی

( شور شَرابی )
{ شو (و مجہول) + رو (و مجہول) شَرا + بی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شور شرابا، شور و غل، ہنگامہ۔