شور پشتی

( شور پُشْتی )
{ شور (و مجہول) پُش + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شور پشت کا اسم کیفیت، جھگڑا، فساد، سرکشی۔