شور چشمی

( شور چَشْمی )
{ شور (و مجہول) + چَش + می }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شور چشم کا اسم کیفیت، بد نظری، نظر لگنا۔