شور پکار

( شور پُکار )
{ شور (و مجہول) + پُکار }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چیخ پکار، شور شرابا، ہنگامہ آرائی۔