شور بختی

( شور بَخْتی )
{ شور (و مجہول) + بَخ + تی }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی۔