شور پشت

( شور پُشْت )
{ شور (و مجہول) + پُشْت }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جھگڑالو، فسادی، سرکش۔