شوخی و شنگی

( شوخی و شَنْگی )
{ شو (و مجہول) + خی + او (و مجہول) + شن (ن غنہ) + گی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش طبعی و خوش دلی، خوبصورتی اور چلبلاپن۔