شور اختر

( شور اَخْتر )
{ شور (و مجہول) + اَخ + تَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنصیب، بدبخت۔