ذلق بیان

( ذَلَق بَیان )
{ ذَلق + بَیان }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فصیح و بلیغ