مولویانہ ذہنیت

( مَولَوِیانَہ ذہْنِیَّت )
{ مَو (و لین) + لَوِیا + نَہ + ذَھ + نی + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - روایتی مولویوں جیسی فکر و سوچ؛ مراد: قدامت پرستی۔