مولویانہ شان

( مَولَوِیانَہ شان )
{ مَو (و لین) + لَوِیا + نَہ + شان }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عالموں جیسی شان و شوکت؛ بُردباری، وضع داری۔