شہ دماغ

( شَہ دِماغ )
{ شَہ + دِماغ }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بڑا دماغ، بڑا ذہن؛ (کنایۃً) مدبر، مفکر، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا، عقل مند، دانشمند۔