شہر یاری

( شَہْر یاری )
{ شَہْر + یا + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حاکمیت، امارت، بادشاہت، ملوکیت۔