مومی شمع

( مومی شَمْع )
{ مو (و مجہول) + می + شَمْع }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - موم کی شمع، موم بتی۔