ذی استعداد

( ذی اِسْتِعْداد )
{ ذی + اِس + تِع + داد }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لائق، قابل، عالم، فاضل۔