ذی جلالت

( ذی جَلالَت )
{ ذی + جَلا + لَت }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عظمت و شوکت، صاحب جلال۔