ذی حرمت

( ذی حُرْمَت )
{ ذی + حُر + مَت }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عزت دار۔