ذی خرد

( ذی خِرَد )
{ ذی + خِرَد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عقل مند، دانا۔