ذی طلب

( ذی طَلَب )
{ ذی + طَلَب }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - طلب گار، خواہشمند۔