ذی قیمت

( ذی قِیمَت )
{ ذی + قی + مَت }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - قیمتی، بیش قیمت، مہنگی۔