شیر بچہ

( شیر بَچَّہ )
{ شیر (ی مجہول) + بَچ + چَہ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (کنایۃً) دلیر، بہادر۔