شیر دل

( شیر دِل )
{ شیر (ی مجہول) + دِل }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دلیر، بہادر، شجاع، جری، پہلوان، جو انمرد، جنگ آور۔