شیر طبیعت

( شیر طَبِیعَت )
{ شیر (ی مجہول) + طَبی + عَت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جری، بہادر۔