شیر نیستانی

( شیرِ نَیسْتانی )
{ شے + رے + نَیس (ی لین) + تا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جنگلی شیر، بہادر، جری شخص۔