شیرۂ جان

( شِیرَۂِ جان )
{ شی + رَہ + اے + جان }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جانِ عزیز، محبوب۔