شیریں گفتار

( شِیرِیں گُفْتار )
{ شی + رِیں + گُف + تار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش تقریر، خوش کلام۔