طالع مند

( طالِع مَنْد )
{ طا + لِع + مَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - قسمت والا، خوش قسمت، بختاور، اقبال مند۔