طالع مندی

( طالِع مَنْدی )
{ طا + لِع + مَن + دی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش نصیبی، بختاوری، خوش قسمتی۔