طالع ور

( طالِع وَر )
{ طا + لِع + وَر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش قسمت، خوش نصیب، بلند اقبال۔