طالع وری

( طالِع وَری )
{ طا + لِع + وَری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش نصیبی، اقبال مندی۔