طاعت گزار

( طاعَت گُزار )
{ طا + عَت + گُزار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اطاعت گزار، حکم ماننے والا، فرمانبردار۔