طاعت گزاری

( طاعَت گُزاری )
{ طا + عَت + گُزا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فرمانبرداری، گرویدگی۔