طاعت ور

( طاعَت وَر )
{ طا + عَت + وَر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اطاعت گزار، مطیع، فرمانبردار۔