طالع سعد

( طالِعِ سَعْد )
{ طا + لِع + سَعْد }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مبارک قسمت، نیک بختی، خوش قسمتی۔