طالح

( طالِح )
{ طا + لِح }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بد، برا، بدکار، بدکردار آدمی۔
  • Wicked
  • villainous