طالع بد

( طالِعِ بَد )
{ طا + لِع + بَد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بری قسمت، بدقسمتی، بدنصیبی۔