زمانۂ ماضی

( زَمانَۂِ ماضی )
{ زَما + نَہ + اے + ما + ضی }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - دور گذشتہ، گزرا ہوا زمانہ۔