زمانی ترتیب

( زَمانی تَرْتِیب )
{ زَما + نی + تَر + تِیب }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - ترتیب بلحاظ وقت، مدت و معیاد کے اعتبار تے ترتیب۔