زمانی و مکانی

( زَمانی و مَکانی )
{ زَما + نی + او (و مجہول) + مَکا + نی }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - زمان و مکاں سے منسوب یا متعلق۔