زن بار دار

( زَن بار دار )
{ زَن + بار + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حاملہ عورت۔