زن و فرزند

( زَن و فَرْزَنْد )
{ زَنو (و مجہول) + فَر + زَنْد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بیوی بچے، اہل و عیال۔