ذمیمہ

( ذَمِیمَہ )
{ ذَمی + مَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - برائی،بدی، بُرا، خراب۔
صفت ذاتی
١ - برائی، بدی، بُرا، خراب۔