زر دار

( زَر دار )
{ زَر + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دولت مند، مالدار، امیر۔